عنوان پیام
متن پیام
درآمدی بر روایت زنانه از شهر؛ کاوشی نظری در خوانش تجربه‌های زنانه از شهر
عنوان : درآمدی بر روایت زنانه از شهر؛ کاوشی نظری در خوانش تجربه‌های زنانه از شهر
نویسنده : سارا نادری
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۸-۸۴-۶۶۶۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۳
نوبت چاپ : چاپ دوم
تعداد صفحه : ۲۵۰
وزن : ۳۵۰ گرم
قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۰ %
موضوع : کتاب شار
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۲,۴۰۲

درآمدی بر روایت زنانه از شهر؛ کاوشی نظری در خوانش تجربه‌های زنانه از شهر

سارا نادری

متن حاضر بر آن است تا با واکاوی و نگاهی اجمالی به تجربه زیسته زنان شهر تهران از گذشته تاکنون، ضمن ترسیم خطوط مختصات این تجربه در تمایز با تجربه زیست مردانه در شهر ـ که نگاه و تجربه غالب نسبت به شهر و فضاهای آن است ـ به شناسایی الگوهای منطقی و رفتاری حاکم بر این تجربه و نیز عوامل مؤثر بر کیفیت این تجربه بپردازد. بر این مبنا پس از شناسایی الگوها و منطق حاکم بر تجربه زیسته زنان در شهر تهران، به بررسی نقش فضاهای شهری بر ارتقای کمّی و کیفی حضور و مشارکت زنان در شهر تهران پرداخته و در نهایت با در نظر گرفتن ذائقه‌های زنان، ‌استراتژی‌ها و راهکارهایی را برای مدیریت شهری با هدف مطبوع ساختن هرچه بیشتر فضاهای شهری برای مشارکت و حضور مؤثر زنان ارائه نموده است.