عنوان پیام
متن پیام
کیفیت زندگی شهری؛ تعاریف، شاخص‌ها، سازه‌ها
عنوان : کیفیت زندگی شهری؛ تعاریف، شاخص‌ها، سازه‌ها
نویسنده : مجتبی یزدانی
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۷-۸۲-۷۶۸۳-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : پاییز ۱۳۹۷
نوبت چاپ : دوم
قیمت : ۱۶,۹۰۰ تومان
تخفیف : ۰ %
موضوع : کتاب شار
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۱,۶۳۹

کیفیت زندگی شهری؛ تعاریف، شاخص‌ها، سازه‌ها

مجتبی یزدانی

کیفیت زندگی شهری درحالی‌که مفهومی چندبعدی و بینارشته‌ای است، به طور همزمان دارای ابعاد عینی و ذهنی نیز است؛ ازاین‌رو با توجه به این مؤلفه، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران شهری باید در عین اینکه به شاخص‌های کالبدی و کمی کیفیت زندگی توجه کنند، به رضایتمندی، آرزوها و ذهنیت شهروندان نسبت به آن شاخص‌های کمی نیز توجه داشته باشند.
کیفیت زندگی و شاخص‌های گستردة کمی و کیفی آن، در امتداد دیگر مؤلفه‌های شهری است که در برنامه‌ریزی شهری مدرن بدان توجه می‌شود. مؤلفه‌هایی چون محله‌گرایی، سلامت شهری، بهبود سکونتگاه‌های شهری، بهبود مبلمان شهری، سرمایه اجتماعی و فرهنگی، توسعة انسانی و مانند آن، همگی با یکدیگر هم‌افزایی دارند.
این کتاب می‌کوشد با نشان‌دادن شاخص‌های مختلف کمی و کیفی کیفیت زندگی و بررسی آسیب‌شناختی وضعیت ایران از این منظر و ارائة سیاست‌گذاری‌های لازم در راستای آن به روشن شدن نظری و راهکارهای عملی بهبود این مؤلفه‌ در برنامه‌ریزی شهری یاری رساند.
هدف این کتاب، پرداختن به کیفیت زندگی به عنوان طرحی پژوهشی برای سنجش کیفیت زندگی در منطقه‌ یا شهری خاص نیست، بلکه هدف، پرداختن به کیفیت زندگی از زوایای مختلف، بررسی شاخص‌های آن (به‌طورکلی) و ارائة سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهری معطوف به آن است


برچسب ها :