عنوان پیام
متن پیام
شناخت و فرهنگ؛ رویکرد انسان‌شناختی به فرهنگ، زبان و دین
عنوان : شناخت و فرهنگ؛ رویکرد انسان‌شناختی به فرهنگ، زبان و دین
مترجم : جبار رحمانی، رضا اسکندری، مهسا شخان، یاسمن فرح‌زاد
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۱-۲۲-۸۹۴۲-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : بهار ۱۴۰۲
نوبت چاپ : دوم
تعداد صفحه : ۲۱۱
قیمت : ۹۹,۰۰۰ تومان
موضوع : کتاب انسان‌شناخت
وضعیت : موجود
تعداد بازدید : ۲۱۳

شناخت و فرهنگ؛ رویکرد انسان‌شناختی به فرهنگ، زبان و دین

کریستین جوردن و الیزابت پووینلی و پنلوپه براون و پیتر گاردنفورس

انسان‌شناسی ‌شناختی یکی از حوزه‌های نسبتاً جدیـد در مطالعات شناختی و علـم انسـان‌شناسـی است که بیانگر‌ تعاملات میان‌رشته‌ای برای فهم «شناخت» اسـت. ایـن شاخة علمی سابقة چندانی در ایران ندارد. انسـان‌شناسـی ‌شـناختی بـه ‌دنبـال فهـم فرایندها و قواعدی است که در تعامل میان ذهن فرد و نظام فرهنگی و بنیان‌های زیستی آن جامعـه فرایندهای تولیـد، کسـب، و کـاربرد دانـش و معنـا را در کنشـگران اجتمـاعی سامان‌دهی می‌کند. هرچند این حوزة علمی بیشتر بر مقولة زبان به‌عنوان بستر و بازنمای اصلی فرایندهای شناختی تأکید دارد، اما در تحقیقات اخیر، انسان‌شناسی شناختی به ‌دنبال فهم فراینـدهای تولیـد معنـا در همـة وجـوه حیات انسانی است. مطالعات شناختی، هرچند در قالب «انسان» پردسترس‌ترین امکـان را بـرای مطالعـة سـازوکارهای آنچه «اندیشه» می‌نامیم به ما می‌دهد، اما مفهوم «اندیشـه» و از آن بیشـتر مفهـوم «شناخت» را به‌سختی در چهارچوب‌هـای جدیـد علمـی مـی‌تـوان بـه «انسـان» خلاصه کرد. در حقیقـت، دسـتاوردهای مهمی که رفتارشناسی جانوری داشته، آن است که بتوان مسئلة «شناخت» و سازوکارهایش را در چشم‌اندازی از «تاریخ حیات» قرار داد. این کتاب تلاشی است برای توسعة دانش انسان‌شناسی‌ شناختی و قابلیت‌های آن برای فهم ذخیرة غنی نظام‌های شناختی در بستر فرهنگی ایران.


برچسب ها :