عنوان پیام
متن پیام
درآمدی بر روایت زنانه از شهر: کاوشی نظری در خوانش تجربه‌های زنانه از شهر

درآمدی بر روایت زنانه از شهر: کاوشی نظری در خوانش تجربه‌های زنانه از شهر

تعداد بازدید : ۱,۴۸۴
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۳

متن حاضر بر آن است تا با واکاوی و نگاهی اجمالی به تجربه زیسته زنان شهر تهران از گذشته تاکنون، ضمن ترسیم خطوط مختصات این تجربه در تمایز با تجربه زیست مردانه در شهر ـ که نگاه و تجربه غالب نسبت به شهر و فضاهای آن است ـ به شناسایی الگوهای منطقی و رفتاری حاکم بر این تجربه و نیز عوامل مؤثر بر کیفیت این تجربه بپردازد. بر این مبنا پس از شناسایی الگوها و منطق حاکم بر تجربه زیسته زنان در شهر تهران، به بررسی ...