عنوان پیام
متن پیام
بالکن؛ نمایه‌ای از تجدد ایرانی

بالکن؛ نمایه‌ای از تجدد ایرانی

تعداد بازدید : ۸۸
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : زمستان ۱۴۰۲

درواقع جهان پیشامدرن ایران درون مرزها و خطوطش قرار می‌گرفت، اما بالکن، این عنصر بلاتکلیف و ایستاده بر مرزها، قرار از این جهان می‌گیرد و خوابش را می‌آشوبد. بالکنِ شمایل‌گونۀ قاجار و بالکنِ اجتماعی‌شدۀ دوران رضاخان به‌مثابۀ نشانه‌ای از سبک زندگی جدید و گاه به‌مثابۀ امر (ضد)ارزشی و قانونی، آیینه‌هایی است که تجدد ایرانی از عینک عاریتی آن خواناتر می‌شود. این عنصر میان خلوت و عام، میان گزیده و توده و در ...

دیوار؛ جستاری در جامعه‌شناسی تاریخی فضا در ایران

دیوار؛ جستاری در جامعه‌شناسی تاریخی فضا در ایران

تعداد بازدید : ۸۱
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : زمستان ۱۴۰۲

به شهرهای تاریخی ایران که نگاه کنیم، واحه‌های دیوارکشیده‌ای می‌بینیم که به استثنای فضای فشردۀ بینابین، جهان را به درون به‌عنوان ساحت حضور و بیرون به‌عنوان غیریت تام تقسیم می‌کند. چنین صورت اجتماعی‌ای چگونه مدنیتی در خود پرورش می‌دهد؟ این کتاب نام این موجودیت اجتماعی را «جامعۀ دیوارمدار» گذاشته است و پرسش‌هایی پیرامون آن مطرح می‌کند: اینکه قطبیت فضا چگونه ما و دیگری‌ها را می‌سازد؟ سازوکار حکمرانی‌ا ...