عنوان پیام
متن پیام
درآمدی برجامعه شناسی حافظه؛ مسئله حافظه و مسئله‌شناسی حافظه در ایران مدرن

درآمدی برجامعه شناسی حافظه؛ مسئله حافظه و مسئله‌شناسی حافظه در ایران مدرن

تعداد بازدید : ۱,۱۲۵
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : تابستان۱۳۹۹

این کتاب با ترکیب نظریه‌های قدیم و جدید به یاد‌آوری اجتماعی نخستین شرح جامع از جامعه‌شناسی حافظه را در اختیار می گذارد.‌این رشته به سرعت روبه گسترش به این مهم می‌پردازد که چگونه باز نماهای گذشته از خلال متون-تصاویر-سایت‌ها-مناسک و تجربه‌ها تولید حفظ و باز تولید می‌شود هدف اصلی این کتاب نشان‌دادن این مهم است که تا به اندازه بررسی حافظه- فهم جامعه‌شناختی را از تشکیل هویت‌های اجتماعی وتضادها به چالش ...