عنوان پیام
متن پیام
انسان‌شناسی دین و آیین

انسان‌شناسی دین و آیین

تعداد بازدید : ۳۰۶
ناشر : انتشارات تیسا
تاریخ چاپ : تابستان ۱۴۰۲

انسان‌شناسی دین به دنبال فهـم دیـن در زمینه فرهنگـی خـودش است، آن‌گونه که توسط دینداران در تجربه دین‌ورزی‌شان وجود دارد. از دیدگاه علم انسان شناسیْ مذهب یک نهاد اجتماعی است، عبادت و پرستش یک فعالیت اجتمـاعی و ایمـان یـک نیـروی اجتمـاعی اسـت. دینداری به‌مثابه یک پدیده اجتماعی، فرهنگی و روان‌شناختی، صرفاً بـه‌معنـای دانستن یک حقیقت یا آنچه که به‌عنوان حقیقت می‌تواند در نظر گرفتـه شـود نیست، بلکه تج ...