عنوان پیام
متن پیام
حافظه و فراموشی در تاریخ و فرهنگ ایرانیان؛ درآمدی جامعه‌شناختی

حافظه و فراموشی در تاریخ و فرهنگ ایرانیان؛ درآمدی جامعه‌شناختی

تعداد بازدید : ۲۳۰
ناشر : تیسا
تاریخ چاپ : زمستان ۱۴۰۱

[...] منابع فراوانی در ادبیات حافظۀ جمعی منتشر شده است که به بررسی منابع و صورت‌های فرهنگی حافظه در درون جوامع مختلف می‌پردازد. متأسفانه علی‌رغم ادبیات روبه‌رشد بین‌المللی در این زمینه، در ایران خلائی تئوریک و تجربی در زمینۀ جامعه‌شناسی حافظه وجود داشته است. فلسفۀ کتاب حاضر نیز در این چهارچوب گسترده‌تر در ضرورتی که برای تدوین منبع پایه‌ای برای مطالعۀ جامعه‌شناسی حافظه در ایران بود، قابل درک است. و ...